కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తలు

కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తలు

కరోనా వైరస్ తీవ్రత రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది . ముఖ్యంగా కరోనా వ్యాధిలక్షణాలతో చాలా మంది ని గుర్తించడం మరియు వారికి అవసరమైన చికిత్సలు అందిస్తున్నారు .…

Read more
Is Obesity can be treatable? Obesity Symptoms, Causes and Treatment Options

Is Obesity can be treatable? Obesity Symptoms, Causes and Treatment Options

The WHO has recognized obesity as a disease. Obesity is a growing health problem in India, and associated with diabetes…

Read more
Corona Virus: All you need to know about

Corona Virus: All you need to know about

What is Corona Virus and Its Symptoms? Corona viruses are sorts of viruses that typically affect the respiratory tracts of birds…

Read more
Headaches Types | Causes, Symptoms and Treatment Options available

Headaches Types | Causes, Symptoms and Treatment Options available

  HEADACHES – burden Headache is a very common problem in both adults and children but continues to be neglected.…

Read more
Infertility | Ovulation and Sperm problems

Infertility | Ovulation and Sperm problems

Understanding infertility and the problems related to it is the first step in in the process of conception. Are you…

Read more
PCOS and Fertility: Everything You Need to Know

PCOS and Fertility: Everything You Need to Know

A common endocrine disorder causing disruption in ovulation and menstrual cycles, as well as an excess production of male-type hormones,…

Read more
Know The Risk Factors For Increase Of Salt Intake

Know The Risk Factors For Increase Of Salt Intake

The vast majority of the sodium in our eating routine originates from salt that has been added to the nourishment…

Read more
5 Morning Healthy Habits to Stay Fit

5 Morning Healthy Habits to Stay Fit

  Morning routines set a tone for your upcoming day. And of all the various things you take up to…

Read more
Are You at Risk of Developing Kidney Disease?

Are You at Risk of Developing Kidney Disease?

Keeping your kidneys healthy is important for your overall health and wellbeing. Did you know that you could lose up…

Read more
Myocardial Infarction- Heart attack

Myocardial Infarction- Heart attack

Heart Attack (HA) is the leading cause of death in the world. What is Heart Attack? Heart Attack is the…

Read more
Diagnostic Procedures for Heart Diseases

Diagnostic Procedures for Heart Diseases

What are the Diagnostic Procedures for Heart Diseases? Diagnostic testing cardiology is indicated for the diagnosis and assessment for heart…

Read more
Heart Failure Warning Signs & Symptoms

Heart Failure Warning Signs & Symptoms

Do you know the symptoms of heart failure? During heart failure the heart can't pump blood efficiently enough to meet…

Read more
Fluorescence Guided Microsurgical Resection For Brain Tumours

Fluorescence Guided Microsurgical Resection For Brain Tumours

This campaign is about the state-of-the-art technology in the management of brain tumours. Brain tumors are one of the deadliest…

Read more
WORLD ANTIBIOTIC AWARENESS WEEK

WORLD ANTIBIOTIC AWARENESS WEEK

(18TH NOVEMBER – 24TH November 2019) INDIA HAS AN URGENT NEED ON ANTIBIOTIC AWARENESS! WORLD ANTIBIOTIC AWARENESS WEEK is celebrated…

Read more
Know About Seasonal Flu

Know About Seasonal Flu

During every season, you see in media about flu-related hospitalizations and deaths. You or your family member might have suffered…

Read more
Minimally Invasive Cardiac Surgery

Minimally Invasive Cardiac Surgery

Cardiac procedures were performed using open-heart surgery, in which the surgeon makes a large incision in the chest, with the…

Read more
Know the Signs of Stroke | World Stroke Day

Know the Signs of Stroke | World Stroke Day

A stroke can happen to anyone, at any time and anywhere. Do you know that Stroke is the second leading…

Read more
Minimally Invasive Neuro Surgeries

Minimally Invasive Neuro Surgeries

NEUROSCIENCE Neuroscience deals with the disorders that affect any portion of the nerves system and also deals with the brain,…

Read more
Dengue Symptoms, Causes and Treatment

Dengue Symptoms, Causes and Treatment

What is Dengue Fever? Dengue is a viral infection   What Causes Dengue Fever? Dengue fever caused by four similar…

Read more
Know the Importance of Breastfeeding

Know the Importance of Breastfeeding

Breastfeeding Week is an annual celebration, it is being held every year from 1-7 August in more than 120 countries.…

Read more
Know About Migraine Triggering Factors

Know About Migraine Triggering Factors

WorldBrainDay 2019 ThePainfulTruth about migraine! Migraine is one of the commonest brain diseases in the world, affecting 1 in 7…

Read more
Minimally Invasive ENT Surgery

Minimally Invasive ENT Surgery

Minimally invasive surgery in ENT used to diagnose and treat the problems of Ear, Nose, Head and Neck disorders for…

Read more
Minimally Invasive Cardiac Surgery

Minimally Invasive Cardiac Surgery

Cardiac procedures were performed using open-heart surgery, in which the surgeon makes a large incision in the chest, with the…

Read more
Gastrointestinal surgery-Minimal Invasive Surgery

Gastrointestinal surgery-Minimal Invasive Surgery

Gastrointestinal surgery is a treatment for diseases of the parts of the body related to the digestive stomach. The gastrointestinal…

Read more
Know About Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

Know About Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

Coronary artery bypass grafting (CABG) is one of the most commonly performed open heart surgeries. Generally patients with severe coronary…

Read more
How to Check your Kidneys Health? Check What is NEPHROTIC SYNDROME

How to Check your Kidneys Health? Check What is NEPHROTIC SYNDROME

Q) What is Nephrotic syndrome? A) Nephrotic syndrome comprises a group of symptoms which include Too much protein in your urine (proteinuria)…

Read more
Male Infertility Problems and Treatment Options

Male Infertility Problems and Treatment Options

Reproduction (or Making a baby) is a simple and natural experience for most of the couples. However, for some couples,…

Read more
Stroke – Symptoms, Causes and Treatment Options

Stroke – Symptoms, Causes and Treatment Options

VISITS Stroke Stroke is defined as an abrupt onset of a neurological defect due to a focal vascular cause leading…

Read more
When Do Kids Need Tonsillectomy

When Do Kids Need Tonsillectomy

VISITS Tonsils are cone-shaped lumps of tissue embedded in the throat. Tonsillectomy is defined as a surgical procedure performed with…

Read more
స్వైన్ ఫ్లూ ప్రాణాంతకం కాదు. సరియైన చికిత్స మరియు జాగ్రత్తలు వహిస్తే నివారణ సాధ్యం.

స్వైన్ ఫ్లూ ప్రాణాంతకం కాదు. సరియైన చికిత్స మరియు జాగ్రత్తలు వహిస్తే నివారణ సాధ్యం.

VISITS Swine Flu can be curable and tratable with proper treatment స్వైన్ ఫ్లూ గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎక్కువగా…

Read more
Heart Diseases – Know the Common Symptoms, Causes and Treatment Options

Heart Diseases – Know the Common Symptoms, Causes and Treatment Options

Heart disease is one of the most common causes of deaths in India. It can affect people of any age…

Read more
What is Spina Bifida |  వెన్ను చీలిక – Symtoms, Causes and Treatment

What is Spina Bifida | వెన్ను చీలిక – Symtoms, Causes and Treatment

వెన్ను చీలిక (Spina Bifida) సాధారణంగా పుట్టుకతో సంభవించే వైకల్యం. శిశువు తల్లి గర్భంలో ఉన్నపుడు ఈ వైకల్యం వెన్నుపాములో ఏర్పడుతుంది.ఇది రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. 1.…

Read more
Slipped disc and Sciatica

Slipped disc and Sciatica

    What is sciatica? Low back pain and sciatica are one of the most common complaints seen in a…

Read more
Osteoporosis

Osteoporosis

Osteoporosis is a condition wherein your bones become weak and fragile. It is predominantly a disease of the elderly and…

Read more
PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)

PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)

Polycystic ovary syndrome (PCOS), also known previously as polycystic ovary disease (PCOD),  is one of the commonest endocrine disorders in…

Read more
Knee Joint Pains – Recent Advances In Treatment

Knee Joint Pains – Recent Advances In Treatment

Knee joint pains are very common in old age but nowadays middle-aged people also are having knee joint pains frequently.…

Read more
Snoring – Causes | Symptoms | Treatment

Snoring – Causes | Symptoms | Treatment

Snoring is a Loudon and usually brothers other people trying to sleep near you. Snoring can come & throughout sleep.…

Read more
Diabetes: Symptoms, causes, and treatments

Diabetes: Symptoms, causes, and treatments

Diabetes mellitus, commonly known as diabetes, is a condition associated with increased blood glucose levels. This is mainly of two…

Read more
Thyroid Disorders – Signs | Symptoms and Treatment

Thyroid Disorders – Signs | Symptoms and Treatment

thyroid disorders The thyroid is a butterfly-shaped organ situated in your neck around your windpipe. It releases the hormones triiodothyronine…

Read more
DISEASES  THAT  ARE COMMON IN SUMMER

DISEASES THAT ARE COMMON IN SUMMER

Heat Stroke  -  The rise in body temperature as a result of prolonged exposure to high temperature can lead to…

Read more
Importance of Nutrition In Health

Importance of Nutrition In Health

Nutrition is a science that studies the relationship between diet and health. Deficiencies, excesses and unbalance in diet can produce…

Read more
What are the major Factors Triggering Asthma and Treatment Methods?

What are the major Factors Triggering Asthma and Treatment Methods?

Asthma triggering factors and treatment Asthma is a chronic disease that affects airways of your lungs. Your airways are the…

Read more
Prathima Cancer Institute Foundation Laying Ceremony Event Gallery

Prathima Cancer Institute Foundation Laying Ceremony Event Gallery

Event Gallery Press Coverage Electronic Media Print Media              Visits

Read more
Care for your Spine :: Stand Tall

Care for your Spine :: Stand Tall

"Standing upright" is a virtue of mankind. Spine plays a key role in maintaining the erect posture. Human spine has…

Read more
Undesirable Effects Of Media On Children

Undesirable Effects Of Media On Children

Undesirable Effects Of Media On Children Teachers, Pediatricians and Pediatric Psychiatrists agree on the fact that sustained intellectual exercise contributes to…

Read more
Diabetic  Kidney  Disease (DKD) Symptoms, Diagnosis and Treatment

Diabetic Kidney Disease (DKD) Symptoms, Diagnosis and Treatment

[powr-hit-counter id=45b106cb_1516856577] Diabetic Kidney Disease (DKD) is a complication that occurs in some people with diabetes.  In this condition, the…

Read more
Did you Know the Risk Factors  for Cardiovascular Diseases?

Did you Know the Risk Factors for Cardiovascular Diseases?

cardiovascular diseases    RISK FACTORS   FOR CARDIOVASCULAR DISEASES Cardiovascular system diseases are one of the most common causes of death…

Read more
Did You Know Bronchial Asthma? Symptoms, Causes and Treatment

Did You Know Bronchial Asthma? Symptoms, Causes and Treatment

Bronchial Asthma Asthma is a condition due to the inflammation of air passage in the lungs. Asthma attacks all age…

Read more